توضیحات تکمیلی

تولیدی

اسفراین

ابعاد

100 میلیمتری, 110 میلیمتری, 120 میلیمتری, 130 میلیمتری, 140 میلیمتری, 150 میلیمتری, 160 میلیمتری, 180 میلیمتری, 50 میلیمتری, 60 میلیمتری, 70 میلیمتری, 80 میلیمتری, 90 میلیمتری, 30 میلیمتری, 20 میلیمتری, 40 میلیمتری

جنس

MO40

بر حسب شاخه