توضیحات تکمیلی

تولیدی

هاترول

جنس

VCN150

ابعاد

100 میلیمتری, 35 میلیمتری, 45 میلیمتری, 50 میلیمتری, 55 میلیمتری, 60 میلیمتری, 65 میلیمتری, 70 میلیمتری, 75 میلیمتری, 80 میلیمتری, 85 میلیمتری, 90 میلیمتری, 95 میلیمتری, 30 میلیمتری, 40 میلیمتری

بر حسب شاخه