توضیحات تکمیلی

مقطع

میلگرد

جنس

st37

تولیدی

یزد

ابعاد

10 میلیمتری

بر حسب شاخه