توضیحات تکمیلی

تولیدی

یزد

جنس

MO40

ابعاد

100 میلیمتری, 105 میلیمتری, 110 میلیمتری, 115 میلیمتری, 120 میلیمتری, 125 میلیمتری, 130 میلیمتری, 135 میلیمتری, 140 میلیمتری, 150 میلیمتری, 160 میلیمتری, 175 میلیمتری, 185 میلیمتری, 35 میلیمتری, 45 میلیمتری, 50 میلیمتری, 55 میلیمتری, 60 میلیمتری, 65 میلیمتری, 70 میلیمتری, 75 میلیمتری, 80 میلیمتری, 85 میلیمتری, 90 میلیمتری, 95 میلیمتری, 30 میلیمتری, 40 میلیمتری

بر حسب شاخه