توضیحات تکمیلی

تولیدی

یزد

جنس

CK45

ابعاد

100 میلیمتری, 105 میلیمتری, 110 میلیمتری, 120 میلیمتری, 130 میلیمتری, 135 میلیمتری, 140 میلیمتری, 150 میلیمتری, 160 میلیمتری, 170 میلیمتری, 180 میلیمتری, 190 میلیمتری, 200 میلیمتری, 32 میلیمتری, 35 میلیمتری, 42 میلیمتری, 45 میلیمتری, 50 میلیمتری, 52 میلیمتری, 55 میلیمتری, 60 میلیمتری, 63 میلیمتری, 65 میلیمتری, 70 میلیمتری, 75 میلیمتری, 80 میلیمتری, 85 میلیمتری, 90 میلیمتری, 95 میلیمتری, 30 میلیمتری, 40 میلیمتری

محصولات دیگر: