توضیحات تکمیلی

تولیدی

اسفراین, یزد

جنس

MO40, MO40, MO40, MO40

ابعاد

10*10 میلیمتری, 100 میلیمتری, 100*100 میلیمتری, 100*120 میلیمتری, 105 میلیمتری, 110 میلیمتری, 115 میلیمتری, 12*12 میلیمتری, 120 میلیمتری, 120*120 میلیمتری, 1200*40 میلیمتری, 125 میلیمتری, 130 میلیمتری, 135 میلیمتری, 14*14 میلیمتری, 140 میلیمتری, 145 میلیمتری, 150 میلیمتری, 155 میلیمتری, 16*16 میلیمتری, 160 میلیمتری, 165 میلیمتری, 170 میلیمتری, 175 میلیمتری, 18*18 میلیمتری, 180 میلیمتری, 185 میلیمتری, 20*100 میلیمتری, 20*150 میلیمتری, 20*170 میلیمتری, 20*20 میلیمتری, 20*50 میلیمتری, 20*60 میلیمتری, 20*80 میلیمتری, 25*100 میلیمتری, 25*120 میلیمتری, 25*25 میلیمتری, 25*60 میلیمتری, 25*80 میلیمتری, 30*100 میلیمتری, 30*120 میلیمتری, 30*150 میلیمتری, 30*170 میلیمتری, 30*30 میلیمتری, 30*40 میلیمتری, 30*60 میلیمتری, 30*80 میلیمتری, 30*90 میلیمتری, 35 میلیمتری, 35*35 میلیمتری, 40*100 میلیمتری, 40*120 میلیمتری, 40*150 میلیمتری, 40*170 میلیمتری, 40*40 میلیمتری, 40*80 میلیمتری, 45 میلیمتری, 45*45 میلیمتری, 50 میلیمتری, 50*100 میلیمتری, 50*120 میلیمتری, 50*150 میلیمتری, 50*170 میلیمتری, 50*50 میلیمتری, 50*80 میلیمتری, 55 میلیمتری, 60 میلیمتری, 60*100 میلیمتری, 60*120 میلیمتری, 60*60 میلیمتری, 60*80 میلیمتری, 65 میلیمتری, 70 میلیمتری, 70*100 میلیمتری, 70*120 میلیمتری, 70*70 میلیمتری, 75 میلیمتری, 80 میلیمتری, 80*100 میلیمتری, 80*120 میلیمتری, 80*80 میلیمتری, 85 میلیمتری, 90 میلیمتری, 90*90 میلیمتری, 95 میلیمتری, 30 میلیمتری, 20 میلیمتری, 40 میلیمتری

محصولات دیگر: