توضیحات تکمیلی

ابعاد

10*10 میلیمتری, 100*100 میلیمتری, 12*12 میلیمتری, 120*120 میلیمتری, 14*14 میلیمتری, 16*16 میلیمتری, 18*18 میلیمتری, 20*20 میلیمتری, 25*25 میلیمتری, 30*30 میلیمتری, 35*35 میلیمتری, 40*40 میلیمتری, 45*45 میلیمتری, 50*50 میلیمتری, 60*60 میلیمتری, 70*70 میلیمتری, 80*80 میلیمتری, 90*90 میلیمتری

جنس

MO40

بر حسب شاخه