توضیحات تکمیلی

مقطع

میلگرد

جنس

st37

تولیدی

یزد

ابعاد

18 میلیمتری

بر حسب شاخه
سایز(میلیمتر) برند قیمت (ریال) تاریخ توضیحات
18 یزد 1200000 12/10/1402 شاخه های 6 متری