توضیحات تکمیلی

مقطع

تسمه

جنس

MO40

تولیدی

یزد

ابعاد

40*80 میلیمتری

شاخه