فولاد MO40

ورق MO40

ردیفابعاد(میلیمتر)برندقیمت (ریال)تاریختوضیحات
120اسفراین1,200,00012/10/1402شاخه های 6 متری
230اسفراین1,200,00012/10/1402شاخه های 6 متری
340اسفراین1,200,00012/10/1402شاخه های 6 متری
450اسفراین1,200,00012/10/1402شاخه های 6 متری
560اسفراین1,200,00012/10/1402شاخه های 6 متری
670اسفراین1,200,00012/10/1402شاخه های 6 متری
780اسفراین1,200,00012/10/1402شاخه های 6 متری
890اسفراین1,200,00012/10/1402شاخه های 6 متری
9100اسفراین1,200,00012/10/1402شاخه های 6 متری
10110اسفراین1,200,00012/10/1402شاخه های 6 متری
11120اسفراین1,200,00012/10/1402شاخه های 6 متری
12130اسفراین1,200,00012/10/1402شاخه های 6 متری
13140اسفراین1,200,00012/10/1402شاخه های 6 متری
14150اسفراین1,200,00012/10/1402شاخه های 6 متری
15160اسفراین1,200,00012/10/1402شاخه های 6 متری
16180اسفراین1,200,00012/10/1402شاخه های 6 متری

چهار پهلو MO40

ردیفابعاد(میلیمتر)برندقیمت (ریال)تاریختوضیحات
110*10یزد1,200,00012/11/1402شاخه های 6 متری
212*12یزد1,200,00012/11/1402شاخه های 6 متری
314*14یزد1,200,00012/11/1402شاخه های 6 متری
416*16یزد1,200,00012/11/1402شاخه های 6 متری
518*18یزد1,200,00012/11/1402شاخه های 6 متری
620*20یزد1,200,00012/11/1402شاخه های 6 متری
725*25یزد1,200,00012/11/1402شاخه های 6 متری
830*30یزد1,200,00012/11/1402شاخه های 6 متری
935*35یزد1,200,00012/11/1402شاخه های 6 متری
1040*40یزد1,200,00012/11/1402شاخه های 6 متری
1145*45یزد1,200,00012/11/1402شاخه های 6 متری
1250*50یزد1,200,00012/11/1402شاخه های 6 متری
1360*60یزد1,200,00012/11/1402شاخه های 6 متری
1470*70یزد1,200,00012/11/1402شاخه های 6 متری
1580*80یزد1,200,00012/11/1402شاخه های 6 متری
1690*90یزد1,200,00012/11/1402شاخه های 6 متری
17100*100یزد1,200,00012/11/1402شاخه های 6 متری
18120*120یزد1,200,00012/11/1402شاخه های 6 متری

 

گرد MO40

ردیفسایز (میلیمتر)برندقیمت (ریال)تاریختوضیحات
130یزد12000001402/10/12شاخه های 6 متری
235یزد12000001402/10/12شاخه های 6 متری
340یزد12000001402/10/12شاخه های 6 متری
445یزد12000001402/10/12شاخه های 6 متری
550یزد12000001402/10/12شاخه های 6 متری
655یزد12000001402/10/12شاخه های 6 متری
760یزد12000001402/10/12شاخه های 6 متری
865یزد12000001402/10/12شاخه های 6 متری
970یزد12000001402/10/12شاخه های 6 متری
1075یزد12000001402/10/12شاخه های 6 متری
1180یزد12000001402/10/12شاخه های 6 متری
1285یزد12000001402/10/12شاخه های 6 متری
1390یزد12000001402/10/12شاخه های 6 متری
1495یزد12000001402/10/12شاخه های 6 متری
15100یزد12000001402/10/12شاخه های 6 متری
16105یزد12000001402/10/12شاخه های 6 متری
17110یزد12000001402/10/12شاخه های 6 متری
18115یزد12000001402/10/12شاخه های 6 متری
19120یزد12000001402/10/12شاخه های 6 متری
20125یزد12000001402/10/12شاخه های 6 متری
21130یزد12000001402/10/12شاخه های 6 متری
22135یزد12000001402/10/12شاخه های 6 متری
23140یزد12000001402/10/12شاخه های 6 متری
24150یزد12000001402/10/12شاخه های 6 متری
25160یزد12000001402/10/12شاخه های 6 متری
26175یزد12000001402/10/12شاخه های 6 متری
27185یزد12000001402/10/12شاخه های 6 متری